Informationer

Grundejerforeningen Ternesøparken

Informationer

Her er et nemt overblik over området og hvad der gør sig gældende.

Informationsstander                                                                             

I rundkørslen står en informationsstander, der er opsat før internettet blev udbredt.

Vi har i dag en lukket facebookside, hvor alle beboere og ejere, opfordres til at blive medlemmer.

Her kan man få sidste nyt fra bestyrelsen og fra naboer.

Informationsstanderen vil indtil videre blive stående og man er velkommen til, at sætte meddelelser op.

(Meddelelser der er for gamle, kan blive fjernet uden varsel.)

                                                                                                                              

Veje og vedligeholdelse                                                            

Vores fællesarealer skal vedligeholdes. Til det formål har grundejerforeningen en aftale med HedeDanmark, der klarer græsslåning og ukrudsbekæpelse i rundkørslen og ved Årløsevej. Grundejerforeningen har ligeledes en aftale med Brdr. Madsen og Søn, om snerydning og saltning.

Grundejeren skal selv sørge for fejning og fjernelse af ukrudt på fortov og ved kantsten ud for egen parcel.

Da Ternesøparken er udlagt til privat fællesvej, betyder det at grundejerforeningen står for alle udgifter med hensyn til vedligeholdelse af veje og fortove samt belysning.

Snerydningspligt

Som ejer af en ejendom, der grænser op til en privat fællesvej eller sti i byområde, har man følgende forpligtigelser i forbindelse med snerydning: Vejen, stien eller fortovet skal ryddes for sne i fornødent omfang snarest eller muligt efter snefald, kørebanen skal ryddes til vejens midte, snebunker skal placeres på det resterende fortov, eller på den nærmeste del af vejbanen udenfor cykelsti. Herudover skal færdselsarealet bestrøs med grus, sand, salt el. lign. snarest efter glatføres indtræden.

Parkering

Omkring vores rundkørsel og ved alle stikveje, er der anlagt gæsteparkeringer. Disse parkeringer bedes benyttet af de grundejere der har mere end en bil og ikke kan parkere i egen indkørsel, samt alle gæster til grundejere.

Parkering af biler, campingvogne o.lign. på alle veje frabedes, da dette giver dårlige oversigtsforhold for andre trafikanter og legende børn.

Derfor: Parkér altid på de anlagte parkeringspladser og husk: Forsigtig kørsel.


Færdselslovens §29 vedr. Parkering                  Bekendtgørelse om Parkering i Faxe KommuneRenovation

Til dagrenovation benyttes parcellernes egne skraldespande, der tømmes hver anden torsdag (ulige uger).

Tilmelding til benyttelse af Ternesøparken genbrugsø, gøres ved kontakt til Fakse kommune. På genbrugsøen kan bortskaffes aviser og reklamer.

Alt ud over sædvanlig dagrenovation og ovenstående henvises til Genbrugspladsen, Sverigesgade 11 i Haslev.

Åbningstider

Mandag: Lukket

Tirsdag - fredag: 7.00 - 18.00

Lørdag - søndag: 9.00 - 15.00


Haveaffald.

Alt andet haveaffald såsom hækafklip, buske, græs, jord osv. skal afleveres på Genbrugspladsen i Haslev

Brændefyr

Der opfordres til at der fyres efter reglerne.


Regler og gode råd kan ses her: https://braendefyringsportalen.dk


Hvis et fyringsanlæg medfører væsentlig forurening, kan kommunen give ejeren påbud om at nedbringe forureningen.

Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 42 stk. 1. Det gælder uanset, om brændeovnen er opstillet i et boligområde eller i et industriområde, og uanset om ovnen tilhører en virksomhed eller en privatperson.


Husdyr

Mange beboere i Ternesøparken har husdyr i form af hunde og katte. For at alle kan være her, er det vigtigt, at der vises hensyn. Derfor skal alle hunde føres i snor og deres efterladenskaber skal fjernes med det samme. Dette gælder også på de henlagte fællesarealer. Da katte er svære at styre, bedes katteejere være ekstra opmærksomme.

Kloakproblemer

Konstateres der forstoppet afløb på parcellen, skal hver grundejer selv betale for slamsuger eller kloakmester, hvis årsagen til problemet ligger på parcellen. Hvis årsagen skyldes stop på kloakledningen under vejene, rettes henvendelse til Faxe Forsyning. Dette afgøres ved at løfte dækslet på parcellen, hvor man kan afgøre, hvorvidt der er rendende vand eller ej.